Jondal/Solesnes natursteinsmur - Steinsenteret Åsane sand og singel

Singel i jondal

Utvidelsen av massetaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. I henhold til planprogrammet skal det derfor utarbeides en konsekvensutredning for å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvidelse av planområdet kan føre med seg. Denne rapporten omhandler tema luftforurensning. I henhold til planprogrammet skal tiltakets konsekvenser singel i jondal steinstøv utredes. Planområdet ligger sør for Hardangerfjorden og cirka 2 km nordøst for Jondal se Figur 1.

Planområdet kan fordeles i tre delområder, hvor delområde III skal bli brukt som deponiområde. Singel i jondal som ligger nærmest uttaksområdet ligger nordøst for planområdet bolig markert som B1. Denne boligen ligger cirka meter fra grensen av delområde II i Figur 1. Boliger på den andre siden av Hardangerfjorden ligger på mer enn tre kilometer avstand. Disse er ikke medtatt i denne vurderingen. Erfaringsmessig vil uttak av steinmasser medføre spredning av mineralsk støv til omgivelsene.

Det er flere aktiviteter som medfører utslipp til luft, blant annet støv fra sprengningsarbeider, omlasting, transport og bearbeiding av stein mm.

Tiltaket vil kun ha innvirkning på luftkvalitetet i anleggsperioden.

 • Single speed kárá johka
 • Олвин ждал того дух захватывающего мига, который из всего человечества был ведом только ему одному,-- мига, когда самая первая звезда, дрожа, пробудится к жизни.
 • Jondal Natursteinsmur Grå/Brun
 • Dating i austevoll
 • Enslig i lillestrøm
 • Hardanger Folkeblad
 • SKIFERBRUDD KVERNURI, JONDAL KOMMUNE - PDF Free Download
 • Jondal/Solesnes natursteinmur - Steinsenteret Åsane sand og singel

Det foreslås derfor en rekke tiltak som skal singel i jondal unødvendig spredning av støv til omgivelsene. I tillegg foreslås det et overvåkingsprogram i hele anleggsfasen.

målselv single damer single klubb i gravdal

Overvåkingen utføres i tråd med føringene som er gitt i forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, sand og singel. Figur 1 Planområde skiferbrudd Kvernuri, samt beliggenhet av de nærmeste boligene B1 B5.

Beskrivelse av tiltaket For å sikre eksisterende arbeidsplasser og fortsatt produksjon av murstein og skiferheller, ønsker Hardangerskifer å regulere en utvidelse av dagens skiferbrudd i Solesnes. Utvidelsen skal foregå lenger ned mot fylkesvegen. De siste årene har uttaket av stein vært på mellom og tusen tonn stein. Utvidelsen medfører en antatt driftstid på ca år. Planområdet er på ca.

Bygging av større og mindre murer i naturstein også kalt løstein har lange tradisjoner i Norge. Dette er det flere gode grunner til. Det er naturlig, ekte, fint å se til, solid, ingen tilleggskostnader med forblending, maling etc, ingen kalkutslag eller fargeforandringer noe man kan oppleve med betongmurer og lite vedlikehold. Natursteinsmurer passer etter vår mening godt inn i de aller fleste utemiljøer.

Tilkomst til singel i jondal skal være fra eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen. Dagens aktiviteter er begrenset til hverdager mellom kl Sprengning skjer en gang om dagen.

 • Ullensaker single speed
 • Здесь, на круговом пространстве диаметром более трех миль, жила память о том, чем была Земля в те дни, когда пустыня еще не поглотила, как теперь, поверхность планеты, обойдя лишь Диаспар.
 • Jondal/Solesnes natursteinsmur - Steinsenteret Åsane sand og singel
 • Norheimsund single menn
 • Speed dating norway sem

Boring utføres med boretårn montert på gravemaskin og deling av stein skjer ved bruk av pigghammer. I perioder blir det benyttet et soreteringsverk for murstein.

dating site i karasjok sjøholt single menn

Det kjøres ut stein tilsvarende 4 8 vogntog pr. Dette tilsvarer uttak av ca. Figur 2 Forslag til planområde. Retningslinjen inneholder grenseverdier som i stor grad samsvarer med nasjonale mål.

sør-aurdal dating stranda singelklubb

Formålet med retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer.

Retningslinjen kommer til anvendelse bl. Singel i jondal arealplanleggingen skal det legges vekt på at bebyggelse som er følsom for luftforurensning, og spesielt uteoppholdsarealene, får så god luftkvalitet som mulig.

Retningslinjen inneholder også anbefalinger om hvordan luftkvalitet skal hensyntas i anleggsfasen. Det skal blant annet gjøres en vurdering av støvgenererende aktiviteter og lokalisering av byggeplass og transportveier i forhold til nærhet til følsomt arealbruk. I tillegg skal det gjøres en vurdering av behovet for knusearbeid og potensialet for at støv kan frigjøres til luft fra selve byggeplassen. En slik vurdering kan kreves av planmyndighetene gjennom planbestemmelsene.

Bestemmelsene omfatter alle stasjonære og midlertidige knuseverk eller siktestasjoner. Det er satt krav til at virksomheten skal gjennomføre tiltak for å redusere støvende aktivitet som knusing, sikting, transport og lagring.

Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes vann tilsatt et overflateaktivt stoff for å dempe støving mest mulig. Det er satt krav til overvåking av støvnedfall der avstanden til nærmeste nabo er mindre enn meter.

Målingene skal foregå over minst et år og skal ikke avsluttes før det kan dokumenteres at kravene til støvnedfall overholdes. Spregningsarbeider, omlasting og bearbeiding av stein vil medføre støvflukt.

Intro - Shree Gir Gau Krushi Jatan Sansthan

Omfanget på støvsituasjonen er derimot væravhengig. Perioder med nedbør vil virke positivt på støvsituasjonen ved at dette bindes i nedbøren og vaskes ut med overvannet. Spredning av støv varierer med omfanget på steinuttaket, produksjon, meteorologi, topografi og vegetasjon. Erfaringer fra mindre pukkverk er at støvkonsentrasjonen avtar relativt raskt med økende avstand til 5 6 virksomheten.

Under spesielt ugunstige værforhold kan det derimot oppleves høye konsentrasjoner flere hundre meter fra pukkverket.

En viktig faktor for spredning av støv er transport av masser til og fra anlegget. Anleggsmaskiner fører med seg støv og skitt ut på offentlig vei hvor det igjen virvles opp og således påvirker luftkvaliteten negativt.

Det er derimot få boliger som ligger i direkte tilknytning til Fv som vil bli påvirket av dette. All tungtransport fra virksomheten vil gå vestover mot Jondal.

Nærmeste bolig ligger ca.

gay dating i sula single jenter i askim

Det antas derfor at denne boligen ikke vil være blakstad singeltreff utsatt for støvprobelmatikk. Det foreslås allikevel avbøtende tiltak slik at anleggstrafikken i minst mulig grad bidrar til spredning av støv og skitt. Det er singel i jondal gjennomført beregninger av hvordan tungtransporten vil bidra til utslipp av støv og nitrogendioksider.

Trafikkandelen er derimot så lav at dette med stor sannsynlighet ikke vil ha negativ effekt på den lokal luftkvaliteten. Som det fremgår av figur 3 er det grunn til å anta at fremherskende vindretning er fra nordøst og til dels vest-sørvest.

Защита Диаспара, как и все в городе, обеспечивалась машинами. Ночь -- с ее звездным напоминанием обо всем, что оказалось утраченным Человеком -- никогда не простирала своих крыльев над городом.

Det er derimot en del usikkerhet knyttet til representativiteten til disse dataene. Dominerende vindretning anses å være gunstig, da de nærmeste boligene ligger nordøst for tiltaksområdet. Periodene med vind fra vest-sørvest kan medvirke til spredning av støv i retning boligene i nordøst B1 B3. Figur 3 Vindrose som viser gjennomsnittelig fordeling av vindretning i Voss de siste 5 årene. Kilde: Meteorologisk institutt. Konsekvenser for tiltaket: Tiltaket vil både direkte gjennom produksjonsprossessen og indirekte gjennom transport medføre utslipp- og spredning av støv.

Tiltaket vil derimot ikke medføre omfattende negative konsekvenser på naboeiendommene dersom avbøtende tiltak gjennomføres.

pris på singel i flateby svelvik dating steder

Tiltaket vil både direkte gjennom produksjonsprossessen og indirekte gjennom transport medføre utslipp- og spredning av støv. Det er gjennomført en overordnet beregning på forventet effekt av støvdempende tiltak.

Tilbehør Jondal Natursteinsmur Grå/Brun

Det eksisterer ikke utslippsfaktorer spesifikt for denne typen skiferbrudd. I beregningene er det lagt til grunn at knusearbeidet foregår hele året og at arbeidet foregår 8 timer pr. Som det fremgår av tabell 2 vil det være en betydelig effekt av tiltak for å redusere støvflukt fra selve knuseprosessen.

I dette tilfellet er det lagt til grunn bruk av vann som støvdempingstiltak. Utslippene er basert på bearbeiding av tonn stein i året.

Abonnement

Vannpåsprøytingsanlegget må også kunne benyttes i kuldegrader. Det skal etableres vaskeplasser der maskiner og utstyr skal kunne rengjøres i kontrollerte former. Vaskeplasser skal sikres med tette membraner og tilkobles oljeutskillere for å hindre at forurensende stoffer overføres til vassdrag eller rene områder via maskiner og utstyr.

Spredning av søle og støv på veinettet skal i størst mulig grad forhindres. Interne transportveier skal feies jevnlig og påføres vann og om nødvendig bindemiddel som reduserer støvflukt.

SKIFERBRUDD KVERNURI, JONDAL KOMMUNE

Ved støvende aktiviteter skal det benyttes vann eller andre tiltak for å redusere spredning av støv. Singel i jondal etableres i henhold til de føringene som er gitt i forurensningsforskriften kapittel Det skal måles i dagers intervaller. Målestasjonene plasseres slik at de er mest mulig representative i forhold til vindretning og følsomt arealbruk boliger. Det må gjøres en nærmere vurdering av antall og plassering ut fra en befaring i felt.

træna enslig hauknes dating steder

Målingene skal gjennomføres av uavhengig konsulent. Resultatene fra overvåkingen skal danne grunnlag for evt. Etter endt prøvetakingsperiode 24 måneder vil det bli laget en samlerapport.

Referanser 1. Forurensningsforskriften kap 30 om forurensninger ffra produksjon av pukk, grus, sand og singel, Klima og miljødepartementet FOR nr