Marianne skal bosette enslige mindreårige i Bodø

Enslig i bodø

Теперь, возможно, он мог начать жить. В достижении цели есть некоторая особенная печаль. Она -- в осознании того, что цель эта, так долго остававшаяся вожделенной, наконец покорена, что жизни теперь нужно придавать новые очертания, приспосабливать ее к новым рубежам. Олвин в полной мере познал эту печаль, когда бродил в одиночестве по лесам и полям Лиза. Даже Хилвар не сопровождал его, потому что в жизни у каждого мужчины наступает момент, когда он отдаляется и от самых близких своих друзей.

Abonner på tilsvarende stillinger Stillingsmatch Bodø kommune har over ansatte fordelt på Oppvekst- og kulturavdelingen, Helse- og omsorgsavdelingen, Teknisk avdeling og Sentraladministrasjonen. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling.

Som ansatt hos oss får du dessuten svært gode pensjons- permisjons- og forsikringsordninger, samt treningsavtale med Stamina, Balansen og SkyFitness. Les mer om Bodø kommune, Flykningekontoret Stillingsbeskrivelse Vil du være med på nyetablering?

enslig i bodø

Ønsker du å utgjøre en forskjell for enslige mindreårige flyktninger? Bodø kommune skal nå bygge opp ny organisasjon for å bosette enslige mindreårige flyktninger EM. Vi har ledig stilling som leder, med ansvar for å bygge opp og drifte enheten som ivaretar bo- og omsorgstilbud til de bosatte barna og ungdommene.

Disse barna og ungdommene har behov for støtte, omsorg og en enslig i bodø base når de nå skal etablere seg i Bodø. Foreløpig planlegges det å etablere to heldøgnbemannede bofellesskap for til sammen 12 ungdommer i alderen øksnes singel, samt en miljøtjeneste som skal følge opp ungdommer som bor i hybler og små bokollektiv.

Mottaksskole for enslige mindreårige flyktninger

Bodø kommune er anmodet om å bosette nye 55 enslige mindreårige i Virksomheten kan derfor komme til å øke i omfang de kommende årene. I tillegg til personal- og fagansvar ligger det et betydelig økonomiansvar til stillingen. Arbeidet skjer i et utstrakt samarbeid med andre kommunale etater og fagområder.

enslig i bodø

Enheten er underlagt flyktningkontoret. Flyktningkontorets viktigste oppgave er å gjennomføre nasjonal og lokal integreringspolitikk i praksis.

enslig i bodø

For har Bodø kommune inngått avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet IMDi om å bosette flyktninger, hvorav 35 enslige mindreårige. Flyktningkontoret driver et omfattende integrerings- og kvalifiseringsarbeid gjennom det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Kontoret har i dag 18 årsverk, og arbeidet er fordelt enslig i bodø tre team; bosetting, kvalifisering og drift. Arbeidsoppgaver Hovedansvar for utvikling og oppbygging av den nye enheten Daglig ledelse av enheten, inkludert personal- og økonomiansvar Lede utviklingen av fag- og arbeidsmiljø Systemutvikling og økonomistyring, bl.

Integrering i Norge

Stillingen er lagt til flyktningkontoret ved avdeling for oppvekst og kultur og inngår i flyktningkontorets ledergruppe. Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

enslig i bodø

Lønn etter avtale. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn og funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Oppsummert Beskrivelse av eksempelet Bodø kommune har rundt barn og unge i grunnskolen med behov for forsterket språkopplæring. Opplæringsenhet for enslige mindreårige asylsøkere har etablert et fellesprosjekt mellom Bankgata ungdomsskole og Bodø voksenopplæring for å gi denne elevgruppen et best mulig skoletilbud. Bruk av to-språklige faglærere, tett dialog mellom lærere, samt tett samhandling mellom de ulike skoleslag, gir elevene i Bodøskolen et godt tilbud.

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

enslig i bodø

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke enslig i bodø inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.