Handlekurv

Agder enslig

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet Filer på individnivå med data som blir bearbeidet og langtidslagret. Spesialtabeller i tillegg til de tabellene som er publisert er det mulig å få ved å henvende seg til Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn Formål og historie Familie- og husholdningsstatistikken skal beskrive hvordan familier agder enslig husholdninger i Norge er sammensatt per en gitt dato 1. Fra er det på grunnlag av data fra Det sentrale folkeregister tidligere Det sentrale personregister blitt laget familiestatistikk, i starten tilsvarende den fra folketellingene i og De største endringene i statistikken er som følger: Samboerpar med felles barn ble første gang tatt inn i familiestatistikken per 1.

agder enslig

Tilbakegående tall tilog ble produsert samtidig. Fra 1. For 1. Registrerte partnerskap telles opp sammen med ektepar henholdsvis uten og med barn.

agder enslig

Etter en kvalitetsvurdering i publiseres familiestatistikken f. Det hang sammen med at utbredelsen av samboerskap etter hvert hadde blitt ganske omfattende. Antall familietyper ble redusert fra fem til tre: ektepar uten barn, ektepar med barn, samboerpar med felles barn og annen familietype. Datagrunnlaget ga den gang ikke grunnlag for å fange opp denne familietypen.

Per 1. Siden da frigis statistikken årlig.

Slått og stev i Setesdal 1970. Regi: Lise Foss

Fra og med 1. Innføringen av et bolignummer i adressen til bosatte i flerbolighus gjorde det mulig å lage statistikk også over samboere uten felles barn. Videre ble det mulig å lage registerbasert statistikk over bohusholdninger etter formell adresse, det vil si statistikk der alle personer som er registrert bosatt i samme bolig regnes å sandnessjøen datingsider samme husholdning.

Fagdag for ansatte i mottak for enslige mindreårige asylsøkere, inkl. samarbeidspartnere - Agder

Endringene er nærmere beskrevet under Produksjon. Informasjon om bl. Videre ble informasjon fra NAV brukt til å plassere personer som faktisk oppholdt seg på institusjon men som fremdeles var registrert bosatt på sin privatadresse brukt til å plassere disse personene i kategorien «Bosatt i andre husholdninger» dvs. I tillegg ble informasjon om registrert bosted og registrert arbeidssted brukt til å identifisere en gruppe av hjemmeboende barn med usannsynlig lange arbeidsreiser.

De av disse som hadde meldt flytting til DSF i løpet av de 9 pris på singel i ytre arna månedene etter agder enslig for statistikken ble plassert i husholdninger på den nye adressen selv agder enslig de ikke var registrert der pr. På grunn av dårligere kvalitet på data som knytter studenter til deres bosted på agder enslig er andelen uoppgitt bydel i Oslo, Bergen og Trondheim høy. Fra til økte andelen agder enslig i disse byene mer enn foregående år.

Dette må det tas hensyn til når man tolker tallene på bydel i disse byene. Fra og med 1 januar ble også husholdningene avstemt med den registerbaserte boligstatistikken. På adresser der flere husholdninger kobler til samme bolig eller flere husholdninger ikke kobler til noen bolig i Matrikkelen blir noen husholdningstyper slått sammen til større husholdningsenheter.

Dette berører i hovedsak husholdninger med aleneboende innvandrere og aleneboende unge voksne år som blir slått sammen til "Flerfamilie-husholdninger med bare agder enslig. Brukere og bruksområder Statistikken har et vidt spekter av brukere og anvendelsesområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvaltning, massemedia og privatpersoner. Familie- og husholdningsfilen, som er grunnlaget for familie- og husholdningsstatistikken, brukes i statistikkproduksjonen på flere fagområder i Statistisk sentralbyrå.

Inntekts- og formuesstatistikken for husholdninger bruker en husholdningspopulasjon som ikke i samme grad er kalibrert mot boligene i Matrikkelen. Likebehandling av brukere Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne. Sammenheng med annen statistikk Statistikken er fram til 1. I tillegg er personer som er registrert på sin hjemmeadresse selv om de i følge NAV er innlagt på institusjon over en agder enslig periode ikke lenger regnet som bosatt i en privathusholdning, men klassifiseres som bosatt i Andre husholdninger.

Videre er noen unge som 1. Alt i alt fører dette til at tallet på bosatte i familie- og husholdningsstatistikken vil avvike litt fra annen registerbasert personstatistikk som utelukkende baserer seg på folkeregistrert adresse per 1.

I intervjuundersøkelser er det respondenten selv som oppgir sitt faktiske bosted. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted, i gjennomsnitt gi noe større husholdninger, færre aleneboende og færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Unntakene som ble innført i den registerbaserte familie- og husholdningsstatistikken f. Registerstatistikken har den fordelen at den kan brytes ned på svært lavt geografisk nivå.

Agder enslig familie og husholdning må ikke forveksles med hverandre. Mens en familie kan bestå av én, maksimum to generasjoner foreldre og barnkan en husholdning bestå av flere familier og dessuten flere enn to generasjoner. Tallet på familier vil derfor alltid ligge noe høyere enn tallet på husholdninger. Den registerbaserte familie- og husholdningsstatistikken vil være sammenlignbar med familie- og husholdningsstatistikk fra de skjemabaserte Folke- og boligtellingene.

  • Тем не менее, помня о наших былых расхождениях, я в настоящий момент нахожусь вне досягаемости.
  • Agder kollektivtrafikk

Det kan imidlertid forekomme noen mindre brudd i tidsserien pga endringer i datagrunnlag og metode for å sette sammen personer til familier og husholdninger. Det er laget tabeller fra de fire siste tellingene, og som grupperer familier og husholdninger etter den nye standarden for gruppering av familier og husholdninger fra I forbindelse med samordningen av bolig- og husholdningsstatistikken til Folke- og os singelklubb per Det samme ble gjort i husholdningsstatistikken per 1.

Agder Kollektivtrafikk

Dette er en praksis vi senere har gått bort i fra. Fra folke- og boligtellingene er det publisert statistikk over både familier og husholdninger. Tallene fra og med bygger på folkeregisterets bostedsadresse. Tall for andel samboere i ulike aldersgrupper, også medregnet samboere uten felles barn, publiseres på grunnlag av Statistisk sentralbyrås Reiseundersøkelse som er en utvalgsbasert intervjuundersøkelse. I denne statistikken er det ikke et krav om at de samboende må være registrert bosatt på den samme adressen.

Andelen samboere i de ulike aldersgruppene er vanligvis noe høyere i denne statistikken enn i agder enslig registerbaserte statistikken. Inntekts- og formuesstatistikken for husholdninger IFH bygger på en litt avvikende husholdningspopulasjon.

  • Hage og Uteområde Our construction and total service offering lets us deliver projects in their entirety.
  • Enslig I Agder : Datingsider i rauma : Riggmo

For inntektsårene bygde inntektsstatistikken på singel treff gulen agder enslig versjon av den gamle registerbaserte familie- og husholdningsfilen som grupperte alle husholdningene etter formell adresse.

I denne perioden fjernet IFH de borteboende studentene fra foreldrenes husholdning og plasserte dem i studiekommunen. Husholdningstallene fra IFH i denne perioden vil derfor avvike noe fra de som i perioden 1.

Men IFH-populasjonen er ikke i samme grad som familie- og husholdningsstatistikken kalibrert agder enslig boligene i Matrikkelen. Det fører til at IFH har litt flere og gjennomsnittlig litt mindre husholdninger enn familie- og husholdningsstatistikken.

Lovhjemmel Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå statistikkloven § EØS-referanse Produksjon Omfang Familie- og husholdningsstatistikken omfatter i hovedsak alle personer som er registrert bosatt i Norge per 1. I tillegg er noen personer som formelt er registrert bosatt i Norge, men agder enslig oppholder seg utenfor fastlandsnorge, tatt ut av populasjonen. Det gjelder i de tilfellene der andre personer er registrert som bosatt i disse personenes boliger mens de oppholder seg utenfor Agder enslig grenser.

Tiltaket gjelder for agder enslig som er registrert med kode for Svalbard, Militær eller Utenrikstjeneste i Det Sentrale Folkeregisteret. Totalt er om lag 13 personer fjernet fra populasjonen pr. For studenter som mottar borteboerstipend og er registrert bosatt hjemme hos foreldrene er det fra og med 1.

Oppdateringene i Det sentrale folkeregister gjøres delvis ved de regionale folkeregisterkontorene, som er knyttet til registerbasen DSF via terminaler, delvis sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken er kopier til Statistisk sentralbyrå av alle disse oppdateringene. Endringsmeldingene oppdaterer en egen befolkningsdatabase i Statistisk sentralbyrå utviklet for statistikkformål. Denne befolkningsbasen danner grunnlaget for all statistikk over befolkningens sammensetning og befolkningsendringer.

Gruppering av personer til familier foretas i DSF ved hjelp av et familienummer som er knyttet til hver agder enslig person. Familienumre blir holdt løpende ajour ved meldinger om fødsler, vigsler, skilsmisser, dødsfall, flyttinger med mer. Kun barn som er registrert på samme adresse som foreldrene regnes med i familien. For også å kunne gi tall for samboerpar og flerfamiliehusholdninger, og dermed alle typer familier og husholdninger, bearbeides så folkeregisteropplysningene i Statistisk sentralbyrå.

Til hjelp i dette arbeidet hentes også inn opplysninger fra Matrikkelen og Enhetsregisteret i Brønnøysund. Fra Matrikkelen hentes opplysninger om hvilke bygninger som er tildelt bolignummer samt bygningstype. Fra Enhetsregisteret hentes opplysninger om næringskoden til eventuelle bedrifter som er registrert på adresser der det også er registrert bosatte. Disse opplysningene blir brukt i arbeidet med å finne ut hvem som tilhører samme bohusholdning og om dette er en privathusholding eller Annen husholdningstype institusjoner med mer.

Enslig I Agder : Datingsider i rauma

Opplysninger om grunnkretser hentes fra Matrikkelen. Statistikken er en fulltelling av alle som er registrert bosatt i Norge, med unntak for noen grupper nevnt under "Omfang".

I perioden Se mer om dette under Datainnsamling, editering og beregninger. Datainnsamling, agder enslig og beregninger Meldinger elektroniske kopier overføres fra DSF til SSB daglig fra januartidligere månedlig.

Familier og husholdninger

I forbindelse med utvidelsen av statistikken til også å omfatte samboere uten felles barn og husholdninger er det utarbeidet et omfattende opplegg for kontroll, agder enslig og årdalstangen single damer. Målet er å finne ut hvilke personer som tilhører samme par, familie og husholdning. Dette har vært nødvendig fordi datamaterialet inneholder svakheter, særlig når det gjelder adresseopplysninger på bolignummernivå.

Vi kan derfor ikke bruke adressen alene for å avgjøre familie- og husholdningssammensetningen. Ved oppstarten i kombinerte opplegget informasjon om familier og husholdninger fra skjemadelen av Folke- og boligtellingen FoB med opplysninger om adresser, familieforhold med mer i DSF per 1. Senere årganger kombinerer informasjon om familier og husholdninger i fjorårets registerfil med endringer i adresser, familieforhold med mer fra DSF det påfølgende året.

I svært grove trekk er kontroll- og editeringsopplegget slik: Utgangspunktet for den første årgangen var husholdningene slik de så ut i FoB Disse husholdningene ble så oppdatert fram til referansetidspunktet for statistikken 1.

De oppdaterte FoBhusholdningene editeres deretter dersom de er registrert på en entydig adresse i DSF. Med en entydig adresse menes en adresse som inneholder et bolignummer eller en adresse som i følge Matrikkelen er til en bygning med kun agder enslig bolig f. Editeringen består i å avgjøre agder enslig flere slike oppdaterte FoBhusholdninger på én adresse som i utgangspunktet er entydig skal slås sammen til én husholdning eller om de skal utgjøre flere ulike husholdninger.

For å avgjøre dette er det laget en rutine som nytter informasjon fra DSF om slektskap mellom personer i ulike oppdaterte FoBhusholdninger, alders- og kjønnssammensetningen til disse personene, flyttedatoer med mer. Oppdaterte FoBhusholdninger på samme entydige adresse blir slått sammen til en registerhusholdning dersom det er slektskap mellom personene eller dersom agder enslig flyttet til adressen på eksakt samme dato.

Videre blir to oppdaterte FoBhusholdninger på samme entydige adresse med en voksen av motsatt kjønn slått sammen dersom de voksne er over 18 år, ikke i slekt og aldersforskjellen er mindre enn 16 år.

agder enslig

De bosatte blir i sistnevnte tilfelle også slått sammen til lyngen single speed familie der de voksne utgjør et samboerpar. Oppdaterte FoBhusholdninger ved senere årganger: oppdaterte registerhusholdninger som er registrert på en adresse som ikke er entydig blir ikke editert, men blir brukt som husholdninger slik de er.

En adresse er ikke-entydig hvis den mangler bolignummer. Det ble fra dette tidspunkt bestemt at alle oppdaterte registerhusholdninger skulle behandles likt slik at også de oppdaterte registerhusholdningene på ikke-entydige adresser fra og med 1.